top of page

Privacyverklaring Dierenartspraktijk Den Bommel  

 

Dierenartspraktijk Den Bommel, gevestigd aan de Johan Frisolaan 52 3258AJ , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Dierenartspraktijk Den Bommel

Adres:                 Johan Frisolaan  52 3258AJ Den Bommel

Tel:                      0681183711

Mail:                    info@dierenartsdenbommel.nl

Website:             www.dierenartsdenbommel.nl

KvK nr:                67691161

BTW nr:              NL186775635b01

Voor vragen over deze verklaring kunt u persoonlijk langs komen, telefonisch contact opnemen of reageren op bovenstaand mailadres.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenartspraktijk Den Bommel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres 

 • Bankrekeningnummer

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dierenartsdenbommel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

   

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Dierenartspraktijk Den Bommel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief of mailingen 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

   

   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenartspraktijk Den Bommel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Uw gegevens worden bewaard tot 20 jaar na het laatste contact met uw huisdier, tenzij uw huisdier langer in leven blijft.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenartspraktijk Den Bommel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenartspraktijk Den Bommel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenartspraktijk Den Bommel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenartspraktijk Den Bommel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij ons op de dierenartsenpraktijk. Hiervoor is het ‘aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of verwijdering van persoonsgegevens’ af te halen.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek. Dierenartspraktijk Den Bommel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenartspraktijk Den Bommel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dierenartsdenbommel.nl 

bottom of page